zdjecie

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Hasło na 30-lecie INTERTEXT” Z DNIA z dnia 5.11.2019 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Hasło na 30-lecie INTERTEXT” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Beata Kander Biuro Tłumaczeń INTERTEXT, z siedzibą przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
 2.  Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4.  Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, ale niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5.  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6.  Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7.  Facebook, Inc. zwolnione jest z pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku organizacji konkursu.
 8.  Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/INTERTEXTmultilingualcommunications/ oraz poprzez stronę internetową www.intertext.com.pl.(zwanej dalej “Fanpage”).
 9.  Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com (w przypadku zgłoszenia przez portal Facebook) które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2.  zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4.  zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5.  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6.  jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook (dotyczy zgłoszenia przez portal Facebook);
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2.  Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest podwójne zaproszenie na musical AIDA w Teatrze Roma (23 listopada 2019 r., g. 19:00).
 3.  Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora – https://www.facebook.com/INTERTEXTmultilingualcommunications/ oraz na stronie internetowej www.intertext.com.pl.
 4.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1.  Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/INTERTEXTmultilingualcommunications/ oraz na stronie internetowej: www.intertext.com.pl.
 2.  Konkurs trwa od dnia 05.11.2019 do 12.11. 2019 do godz. 17.00

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora lub wysłania wiadomości zatytułowanej „Konkurs” na e-mail intertext@intertext.com.pl) propozycji hasła promującego Organizatora w związku z 30-rocznicą istnienia (odpowiedzi)
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Fanpage’u Organizatora.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook (w przypadku zgłoszenia przez portal Facebook).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu lub na adres e-mail, z którego nadesłane zostało zgłoszenie.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora oraz na stronie internetowej www.intertext.com.pl.
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres mailowy
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4.  ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook (w przypadku zgłoszenia przez portal Facebook).
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 5. Kontakt z Administratorem dotyczący przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: intertext@intertext.com.pl.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia dnia 5.11.2019 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2019 r. i obowiązuje do 12.11.2019 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu zwycięzcy.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora oraz na stronie internetowej www.intertext.com.pl.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fanpage’u Organizatora oraz stronie internetowej www.intertext.com.pl.

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl