Wszystkie tłumaczenia pisemne wykonywane są przez tłumaczy specjalistów, którzy poza biegłą znajomością języka obcego posiadają również wiedzę z danej dziedziny i posługują się stosowaną w niej terminologią.
Tłumaczenie jest procesem wieloetapowym i w zależności od przeznaczenia danego tekstu warto zastanowić się, jaką usługę dodatkową wybrać. Dzięki takim usługom jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.
W zależności od specyfiki danego projektu i potrzeb rekomendujemy dodatkowe usługi weryfikacji lub redakcji tekstu.
Weryfikacja polega na porównaniu tłumaczenia z tekstem źródłowym pod kątem merytorycznym – poprawności terminologicznej i rzeczowej, kompletności tekstu, zgodności z wytycznymi – oraz językowym – pozwala wyeliminować błędy gramatyczne, składniowe i stylistyczne, poprawić nieścisłości oraz różnice edycyjne między tłumaczeniem a dokumentem źródłowym.
Redakcja służy poprawieniu brzmienia i czytelności tekstu oraz dostosowaniu tłumaczenia do odpowiedniej konwencji stylistycznej i terminologicznej typowej dla danej dziedziny. Jest usługą, którą zalecamy przy tłumaczeniu materiałów do publikacji m.in. materiałów marketingowych, komunikatów prasowych, tekstów publikowanych na stronach internetowych, artykułów naukowych i branżowych, biogramów itd. oraz zawsze wtedy, gdy tekst służy nie tylko przekazaniu informacji, lecz także jest częścią kreowania wizerunku firmy.

Weryfikację i redakcję tekstów oferujemy również jako samodzielne usługi niezależne od tłumaczenia.

Tłumaczenia tekstów z branży prawnej należą do kategorii tłumaczeń specjalistycznych, które powinny być wykonywane wyłącznie przez tłumaczy posiadających odpowiednią wiedzę oraz doskonałą orientację w systemach prawnych obowiązujących w krajach tłumaczonych języków. Tłumaczenia prawnicze i prawne muszą być wykonywane precyzyjnie, przy zachowaniu właściwej terminologii oraz poprawnej interpretacji. Rzetelność i dokładność tłumaczenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ w tekstach tego rodzaju istotne jest każde słowo, a pominięcie nawet jednego znaku interpunkcyjnego może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Tłumaczenia tekstów prawnych

Teksty prawne to takie dokumenty, które powstają w celu stanowienia prawa. Zaliczamy do nich między innymi konstytucję, rozporządzenia i ustawy, umowy międzynarodowe oraz akty prawne o lokalnym zasięgu. Język, jakim są pisane tego rodzaju teksty, charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania i wykorzystywaniem zwrotów oraz sformułowań, które nie są stosowane w potocznym języku. Każdy zapis w tekście prawnym jest sformułowany w taki sposób, aby całkowicie wykluczyć możliwość mylnego zrozumienia danego zapisu czy jego różne interpretacje – teksty te mają być jednoznaczne i precyzyjne.

Tłumaczenia tekstów prawniczych

Teksty prawnicze to duża i zróżnicowana grupa dokumentów, które zostały napisane językiem prawniczym, czyli takim, jakiego używają prawnicy interpretując prawo lub dyskutując o nim. Do tej kategorii zalicza się między innymi pełnomocnictwa i umowy, artykuły naukowe, dokumenty założycielskie spółek czy dokumenty sądowe.

Język stosowany w tekstach prawniczych jest fachowy i bardzo precyzyjny, choć cechuje się nieco mniejszym stopniem sformalizowania niż język prawny. Charakterystyczna dla języka prawniczego jest ścisła terminologia o jednoznacznej interpretacji – słowa, które w języku potocznym bywają używane zamiennie, na gruncie języka prawniczego mają konkretne i odmienne znaczenie. Cechą dodatkowo odróżniającą teksty prawnicze od innych jest skomplikowana składnia, obecność zdań wielokrotnie złożonych oraz nietypowa interpunkcja.

Profesjonalne tłumaczenia dokumentów z branży prawnej i finansowej

Specyfika tłumaczeń z branży prawnej i finansowej sprawia, że są to teksty, które muszą być przekładane tak, by zapewnić pełną zgodność z oryginałem – znaczenie ma każde słowo i każdy przecinek. Nie ma tu miejsca na dowolne interpretacje czy niejednoznaczność przetłumaczonego tekstu. Niezbędne jest też zachowanie przez tłumacza poufności informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

W przypadku dokumentów urzędowych, aktów notarialnych oraz pełnomocnictw konieczne może być skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego w celu złożenia dokumentów odpowiednim organom.

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów z branży prawnej należą przede wszystkim:

Warto zaufać doświadczeniu!

Ze względu na ogromną odpowiedzialność ciążącą na tłumaczach tekstów prawniczych i prawnych INTERTEXT powierza je wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiedni warsztat oraz doskonałą znajomość języka i systemu prawnego danego kraju. Nasi tłumacze posiadają także przygotowanie merytoryczne w danej gałęzi prawa, jak również udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów z tej dziedziny.

Aby wyeliminować możliwość wystąpienia omyłki i zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń realizowanych przez INTERTEXT, każdy dokument jest dodatkowo przekazywany do korekty i weryfikowany pod kątem poprawności merytorycznej i warsztatowej oraz spójności terminologicznej. Dzięki temu możemy zagwarantować pełną zgodność wykonywanych przez nas tłumaczeń z oryginalnymi dokumentami i wytycznymi klienta.

Tłumaczenia tekstów do publikacji oraz stron internetowych, to szczególny rodzaj przekładu, który kierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i jest wizytówką każdej firmy zwiększającą dotarcie do potencjalnych klientów.

Dlatego do tego typu tłumaczeń dobieramy osoby znające specyfikę danej branży z doświadczeniem w kreatywnym pisaniu tekstów i wyczuciem językowym.

Zapewniamy kompleksową realizację usługi, tłumaczenie treści na stronę internetową oraz graficzne opracowanie materiałów i przygotowanie ich do druku w ramach usługi DTP.

Zalecamy również wykonanie dodatkowej redakcji tłumaczeń, która pozwala na uzyskanie doskonałego brzmienia i czytelności tekstów oraz ich całkowitej zgodności z założonym celem komunikacyjnym.

Nasz zespół tworzy kilkuset zawodowych tłumaczy, korektorów, weryfikatorów i redaktorów, to eksperci biegle władający wybranym językiem obcym oraz specjaliści z różnych dziedzin, doskonale znający branżę marketingową i płynnie posługujący się terminologią w niej stosowaną.

Tłumaczymy:

Doskonale zdajemy sobie sprawę z rangi tłumaczeń w branży medycznej i farmaceutycznej. Dlatego nasi tłumacze, oprócz biegłej znajomości danego języka i bogatego doświadczenia, posiadają również znakomitą wiedzę specjalistyczną.

Weryfikacja tłumaczeń medycznych i tłumaczeń farmaceutycznych polega na szczegółowym porównaniu tekstu źródłowego i przekładu, m.in. pod kątem poprawności językowej i kompletności tekstu, a także zachowania właściwej terminologii, typowej dla danej branży. W przypadku artykułów medycznych do publikacji zalecamy dodatkowo wykonanie redakcji tłumaczeń. Pozwoli to uzyskać perfekcyjne brzmienie i czytelność tekstów oraz stuprocentową zgodność z założonym celem komunikacyjnym i poprawność językową.

Bardzo ważne jest właściwe poznanie potrzeb klienta i złożoności projektu , aby móc dobrać metody przygotowania spersonalizowanego tłumaczenia.

Dlatego tłumaczenia medyczne powierzamy wyłącznie specjalistom i  lekarzom znakomicie posługującym się wybranym językiem obcym oraz doskonale znającym daną branżę i terminologię w niej stosowaną. Aby zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość usług, każdy tekst jest poddawany dodatkowej korekcie i weryfikacji w Dziale Zapewnienia Jakości.

Bardzo istotna jest również konieczność ogólnej znajomość regulacji prawnych dotyczących systemu opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno rynku, z którego pochodzi dany dokument, jak i kraju docelowego.

Proponujemy Państwu naszą pomoc w profesjonalnym tłumaczeniu dokumentów

Mamy także możliwość realizacji tłumaczeń przysięgłych z certyfikowanym podpisem elektronicznym tłumacza.

Drukowane tłumaczenie poświadczone, opatrzone własnoręcznym podpisem tłumacza, to w dalszym ciągu najpopularniejsza i najbardziej tradycyjna forma uwierzytelniania tłumaczeń przysięgłych.

Warto wiedzieć, że obecnie mamy możliwość wyboru innej formy takiego tłumaczenia.

Tłumaczenie poświadczone (potocznie: „przysięgłe”) posiada wiele obostrzeń zapisanych w ustawie. Powinno zawierać numer repertorium tłumacza przysięgłego, miejsce i datę wykonania tłumaczenia, a tłumacz musi być wpisany na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i osobiście podpisać i opieczętować każdą stronę tłumaczenia.

Dzięki nowoczesnej technologii można ten proces usprawnić, wykorzystując do uwierzytelnienia Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (KPE).

Użycie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego zostało dopuszczone i wprowadzone w art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505)

Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że podpis elektroniczny zweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu posiada takie same skutki prawne jak poświadczanie tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej.

 

Zachęcamy więc do korzystania z tej dogodnej i zapewniającej oszczędność czasu formy tłumaczenia. Brak konieczności drukowania, podpisywania i pieczętowania oznacza, że tłumaczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną jako odpowiednio przygotowany i zabezpieczony plik.

 

Tłumaczenia techniczne oznaczają tłumaczenia tekstów fachowych z konkretnej gałęzi przemysłu. Charakteryzują się one typową dla dziedziny terminologią i strukturą dokumentów. Mogą zawierać opisy technologii, procesów, budowy maszyn, produktów, badania właściwości, instrukcje obsługi itd. Tłumaczenia tekstów technicznych z różnych dziedzin stanowią obecnie dużą część zleceń realizowanych w naszym biurze.

Profesjonalne tłumaczenie dokumentacji technicznej

Fachowe i rzetelne tłumaczenie dokumentacji technicznej wymaga znajomości danej branży, regulujących ją przepisów i stosowanej terminologii. Niezbędne są także odpowiednie kompetencje językowe. Dlatego tłumaczenia tekstów technicznych są powierzane doświadczonym specjalistom z określonej dziedziny, którzy biegle posługują się językiem i terminologią specyficzną dla branży.

W celu zapewnienia wysokiej jakości tłumaczenie powinno być zweryfikowane pod kątem spójności, poprawności, zgodności z tekstami równoległymi i materiałami pomocniczymi.

Na co trzeba zwrócić uwagę?

Teksty techniczne należą do tekstów specjalistycznych, charakteryzujących się jednoznaczną i precyzyjną terminologią (np. specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zawierające terminologię FIDIC) i sformalizowaną budową (np. wnioski patentowe, karty charakterystyki substancji). Dodatkowo mogą zawierać liczne symbole i wzory, mogą być zapisane w specyficznym formacie pliku lub dokumentu (AutoCAD), dającym się otworzyć i edytować tylko w przeznaczonym do tego oprogramowaniu.

Ze względu na potrzebę zachowania spójności terminologicznej i często wysoką powtarzalność wewnętrzną tekstu podczas tłumaczenia tekstów technicznych szczególnie przydają się narzędzia CAT (np. memoQ), pozwalające zarządzać terminologią, wykorzystać powtórzenia, edytować niestandardowe formaty plików i ogólnie zachować lepszą jakość tłumaczenia. Zastosowanie takich narzędzi do tłumaczenia i kontroli jakości od pewnego czasu stanowi standard na rynku i jest pożądane przez klientów.

Tłumaczenia ustne, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się tym, że materiałem wyjściowym dla tłumacza jest słowo mówione w czasie rzeczywistym. Tego rodzaju tłumaczenia bardzo często wykorzystywane są podczas różnego rodzaju międzynarodowych konferencji i spotkań, negocjacji biznesowych, konferencji prasowych z udziałem zagranicznych gości czy wizyt urzędników lub polityków z innych krajów.

Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

W przypadku tłumaczeń symultanicznych przekład odbywa się praktycznie równocześnie z wypowiedzią osoby, której słowa są tłumaczone, opóźnienie w stosunku do tekstu źródłowego sięga bowiem jedynie od kilku do kilkunastu sekund. Tłumaczenia takie wymagają zastosowania odpowiedniego wyposażenia technicznego (kabiny dźwiękoszczelne dla tłumaczy, właściwy sprzęt audio dla odbiorców).

W większości przypadków tłumacz symultaniczny znajduje się w dźwiękoszczelnej kabinie z dala od mówcy, nie ma więc bezpośredniego kontaktu z prelegentem, ale niezbędny jest kontakt wzrokowy – tłumacz powinien widzieć mówcę, publiczność i to, co się dzieje na sali.
Ze względu na konieczność utrzymywania stałej koncentracji jest to praca niezwykle obciążająca psychicznie, dlatego tłumacze symultaniczni najczęściej pracują w parach i podczas tłumaczenia zmieniają się co około 30 minut, by zagwarantować wysoką jakość oraz rzetelność wykonywanego przekładu.

Szczególną odmianą tłumaczeń symultanicznych są tłumaczenia szeptane – nie wykorzystuje się do nich sprzętu elektronicznego, są przeprowadzane dla małych grup (z reguły od 1 do maksymalnie 3 osób), a tłumacz znajduje się bezpośrednio przy słuchaczach i ściszonym głosem przekazuje im treść wypowiedzi mówcy na bieżąco.

Co to jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne polega na przekładaniu wypowiedzi mówcy fragmentami, na które podzielone jest całe wystąpienie. Treść tłumaczenia jest przekazywana odbiorcom dopiero po zakończeniu danego fragmentu wypowiedzi przez prelegenta. W praktyce zazwyczaj pojedyncza porcja wypowiedzi do tłumaczenia obejmuje od kilku do kilkunastu zdań. W przypadku długich fragmentów wypowiedzi do tłumaczenia zdecydowanie zmniejsza się komfort słuchaczy i ich koncentracja na przekazywanych treściach.

Różnice i podobieństwa

Zasadniczą różnicą pomiędzy tłumaczeniami konsekutywnymi a symultanicznymi jest sposób, w jaki dokonywane jest sam przekład – w pierwszym przypadku odbywa się ono fragmentami, w tym drugim wypowiedź mówcy nie jest przerywana i tłumaczy się ją na bieżąco.

W obu przypadkach odmienna jest także lokalizacja samego tłumacza – tłumacz konsekutywny znajduje się bezpośrednio obok mówcy, natomiast tłumacze symultaniczni pracują w kabinach z dala od prelegentów.

Co cechuje dobrego tłumacza ustnego?

Idealny tłumacz ustny oprócz znajomości dziedziny i znakomitego warsztatu tłumaczeniowego powinien cechować się odpornością na stres, potrafić utrzymywać koncentrację przez dłuższy czas i mieć doskonałą pamięć oraz podzielną uwagę. Ważny jest również refleks i umiejętność szybkiego reagowania na niespodziewane sytuacje.

Tłumaczenia tekstów medycznych nie bez powodu są uznawane za jedne z najtrudniejszych. Zasadnicza trudność wynika w tym przypadku nie z wysokiego poziomu nasycenia tekstu branżowym słownictwem czy określeniami niemającymi jeszcze swych odpowiedników w języku docelowym, ale przede wszystkim z faktu, że nawet najmniejsza pomyłka w tłumaczeniu może przełożyć się na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego. To główny powód, dla którego precyzja i dokładność są absolutnymi priorytetami podczas tłumaczenia tekstów z szeroko rozumianej branży medycznej, w tym dotyczących badań klinicznych.

Tłumaczenie tekstów medycznych

Tłumaczenie tekstów medycznych to zadanie wymagające kompetencji językowych oraz specjalistycznej wiedzy. Bardzo często zajmują się nim osoby z wykształceniem kierunkowym w dziedzinie medycyny, a tłumacze specjalizujący się w tego typu tekstach korzystają z konsultacji merytorycznych z ekspertami, by zminimalizować ryzyko błędu i zapewnić jak najlepszą jakość tekstu.

Zakres tematyczny tekstów medycznych jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

Badania kliniczne

Jak w przypadku innych tekstów, również tłumaczenia dokumentacji badań klinicznych wymagają zachowania spójności i poprawności terminologicznej. Istotna tu będzie terminologia farmaceutyczna, medyczna oraz ta związana z organizacją i przebiegiem badań klinicznych.

Badania kliniczne to duże międzynarodowe projekty prowadzone jednocześnie w wielu ośrodkach w różnych krajach, więc dokumentacja z nimi związana jest tłumaczona na wiele języków. Skala prowadzenia badań klinicznych przekłada się na różnorodność tłumaczonych dokumentów, w zakres tekstów dotyczących badań klinicznych może wchodzić np. dokumentacja prawna, niezbędna do uzyskania zgody odpowiednich urzędów regulacyjnych czy korespondencja prowadzona między podmiotami zaangażowanymi w dane badanie.

Dlaczego warto zaufać doświadczonemu tłumaczowi?

Ze względu na specyfikę tłumaczeń z branży medycznej i farmaceutycznej warto powierzyć wykonanie tłumaczenia specjalistom posiadającym nie tylko odpowiedni warsztat i wiedzę, ale także gwarantującym poufność przekazanych im informacji.

Specjaliści z biura tłumaczeń INTERTEXT wykonujący tłumaczenia medyczne to fachowcy o udokumentowanym wieloletnim doświadczeniu zawodowym i doskonałych kompetencjach w danej dziedzinie. Dla zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia są poddawane dodatkowej korekcie i w razie potrzeby szczegółowo konsultowane lub przekazywane do redakcji innemu specjaliście.

Zespół INTERTEXT życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i miłości. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.

 

W tym roku biuro tłumaczeń INTERTEXT obchodzi 30 urodziny, przez trzy dekady naszej działalności przetłumaczyliśmy ponad milion stron dokumentów specjalistycznych dla ponad 8 tysięcy klientów z całego świata.

Od początku działalności naszą misją jest świadczenie usług o najwyższej jakości.

Miarą sukcesu INTERTEXT są proste i przejrzyste zasady, kierujemy się nimi każdego dnia we współpracy z drugim człowiekiem na całym świecie.

Nasze wartości to: transparentność, elastyczność, szacunek, zaufanie.
W tym szczególnym dla nas roku pragniemy gorąco podziękować za współpracę i zaufanie naszym klientom i współpracownikom.

Dyrektor generalna
Beata Kander

Kontakt

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl