zdjecie

Czym różnią się tłumaczenia poświadczone od zwykłych?

02.13.2020

Tłumaczenie tekstów i dokumentów specjalistycznych wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości języków, ale również doskonałej znajomości branży, z której pochodzi tekst oraz fachowej terminologii. Tłumaczenie może być przygotowane jako zwykłe lub uwierzytelnione (potocznie zwane przysięgłym). To drugie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Kompetencje tłumacza zwykłego i przysięgłego

Tłumacz, bez względu na to, czy uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego, czy nie, powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu na sprawne i poprawne wykonywanie tłumaczeń na język ojczysty i  obcy.

Wszystkie tłumaczenia powinny być poprawne pod względem językowym, semantycznym i merytorycznym, dlatego istotne jest zlecanie tłumaczeń specjalistom z danej branży (np. specjalizującym się w tłumaczeniach medycznych, farmaceutycznych, technicznych, finansowych czy prawnych). Krótko mówiąc, idealny tłumacz powinien posiadać wiedzę językową, kulturową oraz merytoryczną.

Tłumacz zwykły

W zasadzie nie ma ograniczeń, kto może zostać tłumaczem. Najważniejsze są: perfekcyjna znajomość zasad języka ojczystego i biegła znajomość języka obcego, najlepiej potwierdzona  stosownymi certyfikatami językowymi lub dyplomem ukończenia studiów, oraz tzw. warsztat tłumacza. Jakie studia powinna wybrać osoba planująca karierę tłumacza? Dobrym wyborem będzie lingwistyka stosowana (ze specjalnością translatoryka) lub tłumaczenia specjalistyczne. Obydwa kierunki wyposażą przyszłego tłumacza w niezbędną wiedzę i praktyczną umiejętność tłumaczenia (warsztat). Tłumaczem może również zostać absolwent filologii lub dowolnego kierunku niefilologicznego. Wykształcenie w danej dziedzinie pozwala uzyskać tłumaczowi konkretną specjalizację.

Tłumacz przysięgły

Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego może uzyskać osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego i uzyskała wynik pozytywny z części pisemnej i ustnej oraz spełnia inne warunki, m.in.:

  • ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), bądź innego państwa (na zasadzie wzajemności);
  • zna język polski;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie był karany (za przestępstwa umyślne, przestępstwa skarbowe, nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego);
  • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego osoby, która nie posiada obywatelstwa polskiego ani innego z wymienionych w rozporządzeniu, a także osoby bez wykształcenia wyższego. Należy jednak pamiętać, że prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu oraz przedstawieniu dowodów na spełnienie / uzupełnienie wszystkich wymaganych warunków.

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone opatrzone jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, zgodnym ze wzorem złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna możliwe jest także umieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a tym samym sporządzenie tłumaczenia w formie elektronicznej. Na tłumaczeniu powinna znajdować się informacja o tym, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału dokumentu, czy z jego kopii oraz klauzula poświadczająca tłumacza, w której stwierdza się zgodność wykonanego tłumaczenia z okazanym dokumentem.

Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania są określone w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Wyszczególniono w niej jego obowiązki i stawiane mu wymagania, m.in. wykonywanie powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością oraz zachowanie w tajemnicy faktów, z którymi się zapoznał w związku z tłumaczeniem.

Od tłumacza przysięgłego oczekuje się bardzo dużej odpowiedzialności za przetłumaczony dokument. Podobnie wygląda to w przypadku wykonywanych przez niego tłumaczeń ustnych – jeśli np. uczestniczy w rozprawie sądowej, od jakości jego przekładu niejednokrotnie może zależeć wyrok.
Tłumacz, który nie wypełnia swoich obowiązków lub wypełnia je nienależycie lub nierzetelnie, może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub karą pieniężną, a nawet zawieszeniem bądź pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe – kiedy z nich korzystać?

Tłumaczenia poświadczone wykonywane są głównie na zlecenie sądów, policji i innych organów państwowych. Osoby prywatne korzystają z usług tłumacza przysięgłego  w kontaktach z wyżej wymienionymi instytucjami, np. gdy dysponują obcojęzycznymi aktami urodzenia, małżeństwa i zgonu, aktami notarialnymi świadectwami ukończenia szkoły i innymi certyfikatami czy dokumentacją pojazdów sprowadzanych z zagranicy. . Z kolei tłumaczenia poświadczone ustne są wykonywane najczęściej w urzędach, sądach, kancelariach notarialnych i wszędzie tam, gdzie wymaga tego waga czynności prawnych.

Inne teksty,  dokumenty oraz m.in. książki, artykuły czy broszury zwykle nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego i są tłumaczone przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie.

BLOG / AKTUALNOŚCI
14 września 2021
Tłumaczenia farmaceutyczne dla leków i suplementów diety

Tłumaczenia farmaceutyczne dla leków i suplementów diety

Tłumaczenia materiałów farmaceutycznych to duże wyzwanie dla tłumaczy, ponieważ muszą oni zadbać o precyzje przy każdej realizacji zlecenia. Wieloczłonowe nazwy składników i skomplikowane procedury bywają niejasne i niezrozumiałe dla osób n...

15 lipca 2021

Tłumaczenia online – zakres zastosowań i dostępne możliwości

Obecna sytuacja przyczyniła się do ponadprzeciętnego przyspieszenia cyfryzacji rynków i branż, które dotychczas realizowały zadania w sposób bezpośredni. Jednym z takich przykładów są tłumaczenia ustne online – zarówno symultaniczne, jak i ...

Tłumaczenia online – zakres zastosowań i dostępne możliwości
10 marca 2021
Tłumaczenia prawne i prawnicze – to samo czy nie?

Tłumaczenia prawne i prawnicze – to samo czy nie?

W powszechnym rozumieniu tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze to jedna grupa tłumaczeniowa, podczas gdy w praktyce są to dwie odrębne kategorie. Nierzadko są to osobne pozycje w cenniku usług, rozliczane na podstawie różnych stawek. C...

08 marca 2021

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie książki?

Podczas gdy część wydawnictw ogranicza zakres oferowanych usług, inne starają się zapewnić swoim autorom kompleksową obsługę – od korekty i składu publikacji, aż po profesjonalne tłumaczenie książki na wybrane języki. W tym pomagają domom w...

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie książki?
05 października 2020
Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne. Precyzja, dokładność i ich znaczenie w terminologii

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne. Precyzja, dokładność i ich znaczenie w terminologii

Tłumaczenia medyczne i tłumaczenia farmaceutyczne stanowią dwie niezależne specjalizacje, w ramach których tłumacze posługują się odmienną terminologią, a nierzadko także nieco inną stylistyką. Wielu tłumaczy łączy te specjalizacje oferując...

24 sierpnia 2020

Weryfikacja i redakcja tekstów – czym się różnią i którą usługę wybrać?

Wszystkie tłumaczenia pisemne wykonywane są przez tłumaczy specjalistów, którzy poza biegłą znajomością języka obcego posiadają również wiedzę z danej dziedziny i posługują się stosowaną w niej terminologią. Tłumaczenie jest procesem wielo...

Weryfikacja i redakcja tekstów – czym się różnią i którą usługę wybrać?
19 czerwca 2020
Tłumaczenia prawne – niezbędna wiedza i doświadczenie

Tłumaczenia prawne – niezbędna wiedza i doświadczenie

Tłumaczenia tekstów z branży prawnej należą do kategorii tłumaczeń specjalistycznych, które powinny być wykonywane wyłącznie przez tłumaczy posiadających odpowiednią wiedzę oraz doskonałą orientację w systemach prawnych obowiązujących w kra...

16 czerwca 2020

Materiały marketingowe i teksty reklamowe

Tłumaczenia tekstów do publikacji oraz stron internetowych, to szczególny rodzaj przekładu, który kierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i jest wizytówką każdej firmy zwiększającą dotarcie do potencjalnych klientów. Dlatego ...

Materiały marketingowe i  teksty reklamowe
10 czerwca 2020
Tłumaczenia medyczne ich weryfikacja i personalizacja

Tłumaczenia medyczne ich weryfikacja i personalizacja

Doskonale zdajemy sobie sprawę z rangi tłumaczeń w branży medycznej i farmaceutycznej. Dlatego nasi tłumacze, oprócz biegłej znajomości danego języka i bogatego doświadczenia, posiadają również znakomitą wiedzę specjalistyczną. Weryfikac...

02 czerwca 2020

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (KPE).

Drukowane tłumaczenie poświadczone, opatrzone własnoręcznym podpisem tłumacza, to w dalszym ciągu najpopularniejsza i najbardziej tradycyjna forma uwierzytelniania tłumaczeń przysięgłych. Warto wiedzieć, że obecnie mamy możliwość wyboru ...

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (KPE).
04 maja 2020
Tłumaczenia techniczne – specjalistyczne i precyzyjne podejście

Tłumaczenia techniczne – specjalistyczne i precyzyjne podejście

Tłumaczenia techniczne oznaczają tłumaczenia tekstów fachowych z konkretnej gałęzi przemysłu. Charakteryzują się one typową dla dziedziny terminologią i strukturą dokumentów. Mogą zawierać opisy technologii, procesów, budowy maszyn, produkt...

29 kwietnia 2020

Rodzaje tłumaczeń ustnych: symultaniczne i konsekutywne – czym się różnią?

Tłumaczenia ustne, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się tym, że materiałem wyjściowym dla tłumacza jest słowo mówione w czasie rzeczywistym. Tego rodzaju tłumaczenia bardzo często wykorzystywane są podczas różnego rodzaju międzynarod...

Rodzaje tłumaczeń ustnych: symultaniczne i konsekutywne – czym się różnią?
24 kwietnia 2020
Tłumaczenie tekstów medycznych – precyzja i dokładność

Tłumaczenie tekstów medycznych – precyzja i dokładność

Tłumaczenia tekstów medycznych nie bez powodu są uznawane za jedne z najtrudniejszych. Zasadnicza trudność wynika w tym przypadku nie z wysokiego poziomu nasycenia tekstu branżowym słownictwem czy określeniami niemającymi jeszcze swych odpo...

10 kwietnia 2020

Czas Wielkiej Nocy

Zespół INTERTEXT życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i miłości. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.  ...

Czas Wielkiej Nocy
08 kwietnia 2020
Pomimo obecnej sytuacji Wspomnienia i nasz jubileusz dodają siły!

Pomimo obecnej sytuacji Wspomnienia i nasz jubileusz dodają siły!

W tym roku biuro tłumaczeń INTERTEXT obchodzi 30 urodziny, przez trzy dekady naszej działalności przetłumaczyliśmy ponad milion stron dokumentów specjalistycznych dla ponad 8 tysięcy klientów z całego świata. Od początku działalności...

13 lutego 2020

Tłumaczenia maszynowe – czym są i czy warto z nich korzystać?

Tłumaczenia maszynowe to tłumaczenia wykonywane przez oprogramowanie komputerowe, które korzysta ze specjalistycznych algorytmów językowych i gotowych zestawów zasad gramatycznych, a także z baz stworzonych automatycznie, na podstawie już p...

Tłumaczenia maszynowe – czym są i czy warto z nich korzystać?
13 lutego 2020
Czym różnią się tłumaczenia poświadczone od zwykłych?

Czym różnią się tłumaczenia poświadczone od zwykłych?

Tłumaczenie tekstów i dokumentów specjalistycznych wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości języków, ale również doskonałej znajomości branży, z której pochodzi tekst oraz fachowej terminologii. Tłumaczenie może być przygotowane jako zwykłe...

03 lutego 2020

LOC GALA MIXER

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność brać udział w spotkaniu LOC GALA MIXER organizowanym wspólnie z  POLOT Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej – oraz Globalization and Localization Association (GALA) Był to świetny Networking ...

LOC GALA MIXER
09 stycznia 2020
Kręcimy trzydziestkę ! :-)

Kręcimy trzydziestkę ! :-)

...

23 grudnia 2019

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Życzymy Państwu, by zbliżające się święta Bożego Narodzenia upłynęły w spokojnej, radosnej i życzliwej atmosferze. Niech będzie to czas odpoczynku od pracy i codziennych obowiązków, a Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesów i powodów do za...

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia
04 grudnia 2019
INTERTEXT świętuje 30-lecie istnienia! Przybliżamy najciekawsze projekty

INTERTEXT świętuje 30-lecie istnienia! Przybliżamy najciekawsze projekty

Z okazji 30 lecia przybliżamy najciekawsze realizowane przez nas projekty. Zakup samolotów bezzałogowych dekadę temu był dużym przedsięwzięciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Równie wymagający okazał się projekt dotyczący szkoleń z zakre...

25 listopada 2019

Biuro Tłumaczeń Intertext obchodzi 30. urodziny !

W tym roku Biuro Tłumaczeń Intertext obchodzi 30. urodziny. Przez trzy dekady naszej działalności przetłumaczyliśmy blisko 2 miliony stron specjalistycznych dokumentów dla ponad 8000 klientów z całego świata. Wypracowaliśmy pozycję na rynku...

Biuro Tłumaczeń Intertext obchodzi 30. urodziny !
05 listopada 2019
Świętuj z nami i wygraj bilet na musical AIDA w Teatrze ROMA!

Świętuj z nami i wygraj bilet na musical AIDA w Teatrze ROMA!

INTERTEXT obchodzi 30 urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania !  Zaproponuj jubileuszowe hasło i zdobądź bilet dla 2 osób na musical Aida w Teatrze Muzycznym Roma. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać propozycję hasła prom...

21 października 2019

Konferencja PT TEPIS – WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO

Reprezentacja INTERTEXT i  POLOT ( Polish Association of Language Service Providers) Uczestniczyła w Konferencji PT TEPIS – WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w ciek...

Konferencja PT TEPIS – WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO
03 października 2019
Powstał Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT!

Powstał Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT!

 Powstał pierwszy w Polsce Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT! Biuro Tłumaczeń INTERTEXT jest jednym z założycieli. (więcej…)...

30 września 2019

Międzynarodowy Dzień Tłumacza

30 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Wszystkim tłumaczom życzymy samych sukcesów, wielu interesujących projektów oraz nowych wyzwań. (więcej…)...

Międzynarodowy Dzień Tłumacza
16 września 2019
Pracuj w INTERTEXT! Szukamy Project Managera

Pracuj w INTERTEXT! Szukamy Project Managera

Masz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów? Z łatwością nawiązujesz relacje? Dokładność i sumienność są Twoimi atutami? Zapoznaj się z naszym ogłoszeniem na stanowisko Project Managera i aplikuj! (więcej…)...

28 sierpnia 2019

Pracuj w INTERTEXT! Poszukujemy Specjalisty ds. Rekrutacji

Lubisz pracować z ludźmi i masz doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych? Zapoznaj się z naszym ogłoszeniem na stanowisko Specjalisty ds. Rekrutacji. Zapraszamy do aplikowania! (więcej…)...

Pracuj w INTERTEXT! Poszukujemy Specjalisty ds. Rekrutacji
28 sierpnia 2019
Szukamy Specjalisty ds. Sprzedaży. Dołącz do zespołu INTERTEXT!

Szukamy Specjalisty ds. Sprzedaży. Dołącz do zespołu INTERTEXT!

Posiadasz znakomite umiejętności komunikacyjne? Jesteś dokładny, sumienny, a do tego łatwo nawiązujesz relacje biznesowe? Zapoznaj się z naszym ogłoszeniem na stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży i aplikuj! (więcej…)...

11 czerwca 2019

Digitalizacja nieedytowalnych dokumentów w INTERTEXT

Co zrobić, kiedy nieedytowalne dokumenty (PDF, zdjęcia i skany) są potrzebne w formie edytowalnej? Rozwiązaniem jest usługa OCR, w ramach której tworzymy edytowalne wersje plików w formacie MS Word. (więcej…)...

Digitalizacja nieedytowalnych dokumentów w INTERTEXT
10 maja 2019
Nasze projekty: dokumentacja przetargowa i prezentacje biznesowe

Nasze projekty: dokumentacja przetargowa i prezentacje biznesowe

Na przełomie kwietnia i maja zrealizowaliśmy kolejne duże projekty tłumaczeniowe. Jeden z nich dotyczył dokumentacji przetargowej, a drugi – materiałów biznesowych. (więcej…)...

19 kwietnia 2019

Zespół INTERTEXT życzy radosnych Świąt!

Zespół INTERTEXT życzy wesołych Świąt Wielkiej Nocy. Niech będą one czasem odpoczynku, spokoju oraz radosnych spotkań w rodzinnym gronie. (więcej…)...

Zespół INTERTEXT życzy radosnych Świąt!
08 kwietnia 2019
Zmiana siedziby Biura Tłumaczeń INTERTEXT

Zmiana siedziby Biura Tłumaczeń INTERTEXT

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 kwietnia 2019 r. nasze Biuro zmieniło siedzibę. Nasz nowy adres to: Vipol Plaza, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa. (więcej…)...

28 lutego 2019

Co myślą o nas klienci?

Przeprowadzone w ostatnich dniach badanie satysfakcji dało nam powody do zadowolenia. Klienci wysoko oceniają współpracę z Biurem Tłumaczeń INTERTEXT, a szczególnie szybkość, jakość, terminowość i uprzejmość. (więcej…)...

Co myślą o nas klienci?
22 stycznia 2019
Bezpłatna wycena w Biurze Tłumaczeń INTERTEXT

Bezpłatna wycena w Biurze Tłumaczeń INTERTEXT

Potrzebują Państwo profesjonalnego tłumaczenia? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Z chęcią przedstawimy bezpłatną wycenę i możliwe terminy realizacji.   Prośbę o wycenę można przesłać do nas drogą mailową (intertext@intertext.com.pl)...

31 grudnia 2018

INTERTEXT życzy szczęśliwego Nowego Roku

Zespół INTERTEXT życzy, aby nowy rok był wypełniony radością oraz obfitował w interesujące wyzwania i same sukcesy. (więcej…)...

INTERTEXT życzy szczęśliwego Nowego Roku
21 grudnia 2018
Godziny otwarcia INTERTEXT w okresie świątecznym

Godziny otwarcia INTERTEXT w okresie świątecznym

Nasze Biuro w okresie świątecznym będzie otwarte w zmienionych godzinach. Sprawdź, kiedy będziemy pracować! (więcej…)...

20 grudnia 2018

INTERTEXT życzy radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Zespół INTERTEXT życzy spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Niech będzie to czas magicznych chwil oraz odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. (więcej…)...

INTERTEXT życzy radosnych Świąt Bożego Narodzenia
03 września 2018
Pracowite wakacje w Biurze Tłumaczeń INTERTEXT

Pracowite wakacje w Biurze Tłumaczeń INTERTEXT

Lipiec i sierpień były gorącymi miesiącami, nie tylko jeżeli chodzi o temperatury. Choć w wielu firmach w tym czasie trwa sezon urlopowy, nasz zespół pracował na wysokich obrotach. Przyjęliśmy do realizacji ponad tysiąc projektów. (więcej&h...

30 sierpnia 2018

Biuro Tłumaczeń INTERTEXT z certyfikatem ISO 17100:2015

INTERTEXT po raz kolejny spełnił najwyższe standardy jakości. Przeprowadzony w maju 2018 roku audit potwierdził zgodność procesów obowiązujących w naszym biurze z wymaganiami normy ISO 17100:2015. Certyfikat zgodności z tą normą posiadamy o...

Biuro Tłumaczeń INTERTEXT z certyfikatem ISO 17100:2015

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl